ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ต้องการรับสมัครงาน Asst.DPA 05/01/65

เริ่มโดย crew pilatus marine, ม.ค 05, 22, 13:07:29 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

crew pilatus marine

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง   Assistant Designated Person Ashore  (Management System)   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ช่วยงานตามที่ DPA มอบหมาย และขึ้นตรงต่อ DPA                                 
2. ควบคุมระบบเอกสารการจัดการทั้งหมด รวมทั้งดำเนินการแก้ไข, แจกจ่าย, ยกเลิก, เก็บหรือทบทวนระบบเอกสาร "การควบคุมและแก้ไขเอกสาร" ตามที่ DPA มอบหมาย                                 
3. ตรวจสอบ และติดตามการรายงานสิ่งผิดปกติไปจากระบบ SMS รวมทั้งการแก้ไขตรวจติดตาม จัดทำรายงานสรุปแนวทางการป้องกัน                                 
    ตรวจติดตามจนสัมฤทธิผล                                 
4. ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ และการดำเนินการให้ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 
5. วางแผนและดำเนินการตรวจเยี่ยมเรือ และสำนักงานสาขา                                 
6. ตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการภายใน (พนักงานสำนักงาน พนักงานขับรถ พนักงานเรือ และผู้รับเหมา(กรณีถูกร้องขอ)                                 
   ให้ปฎิบัติตามระบบการบริหารจัดการที่กำหนดไว้                                 
7. ตรวจติดตามรักษาระบบการบริหารจัดการของบริษัทให้ได้รับการรับรองตามมาตราฐานใบรับรองของระบบ ISO 9001/2015 และ DOC                                 
8. ช่วยงานด้านการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจในระบบ SMS ของบริษัทฯ                                 
9. จัดทำระบบการเตือนเพื่อให้มีการประชุมทบทวนระบบบริหารจัดการตามระยะเวลาที่กำหนด                                 
10. จัดทำบันทึกการประชุมประจำไตรมาส และการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                 

คุณสมบัติ  :                                
1.  เพศ              : ชาย/หญิง                           
2. ระดับการศีกษา  : ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า (สาขา : วิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)                           
3. ประสบการณ์     : - มีประสบการณ์ทำงานในระบบอย่างน้อย 5 ปี                           
                 - ผ่านการทำงานของระบบ ISO 9001/2015 หรือ TMSA                           
                 - เคยเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ (อย่างน้อย 1 ปี)                           
4. คุณสมบัติอื่นๆ   :  - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าส่วนงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ระดับบังคับหัวหน้าส่วนงานบนเรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี                           
                 - มีความรู้ข้อกฎหมาย หรืออนุสัญญาฯที่เกี่ยวข้องในสายงานรับผิดชอบ                           
                 - ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันที่ได้รับการรับรอง                           
                 - มีประสบการณ์ในการรับตรวจประเมินจากสถาบันหน่วยงานนอกประเทศ เช่น ตรวจประเมิน ISO, TMSA                           
                 - มีความรู้ในระบบ ISO 9001/2015 และ SMS เป็นอย่างดี                           
                 - มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word / Excel เป็นอย่างดี                           
                 - มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียนเป็นอย่างดี         

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th  หรือ
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253