ข่าว:

รับสมัครเฉพาะชาวเรือและผู้ที่สนใจที่เป็นคนไทยเท่านั้น สมัครแล้วรออนุมัติประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนโปรดแจ้ง webmaster@marinerthai.net

Main Menu

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (CAT 1)

เริ่มโดย ธีทัต สกุลหอม, ก.ย 07, 22, 11:51:44 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

ธีทัต สกุลหอม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
เนื่องด้วยโครงการ PTT Group Marine Excellence ภายใต้ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ป//ตท. (มหาชน) จำกัด (ปตท.) ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) ตามรายละเอียดดังนี้. –
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
1.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 650+ (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ปัจจุบันทำงาน หรือ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคยทำงานในธุรกิจดังกล่าวฯ แต่โอนย้ายหรือลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้ารับการอบรม SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines, Category 1 Inspectors, 5th Edition, Version 1 เบื้องต้น หรือเทียบเท่า ดังนี้;
มีประกาศนียบัตร หรือเคยมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ดังนี้
• นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า (Master Mariner: Class 1 หรือ II/2) หรือ
• ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
2.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines ได้ เช่น ; Ethics, Eligibility to attain SIRE Inspector accreditation, Conflicts of Interests, Etc.
2.4 สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) เช่น ค่าอบรม (Training Course Fee), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง Accreditation เป็นต้น

3. วิธีการสมัคร
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
• สำเนาประกาศนียบัตร Certificate of Advanced Training (Tanker: Oil / Chemical / Gas)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงานโครงการ:
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ: อีเมล: pakorn.k@pttplc.com,  โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 11212 และ / หรือ
• คุณธนพล มหานุกูล: อีเมล: thanapon.m@pttplc.com ,  โทรศัพท์  02-537-2000 ต่อ 11081

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสอบรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

หมายเหตุ:
• หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุดในลำดับถัดไป
• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติที่ของผู้ตรวจเรือ
• บริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงการฯ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ประกาศโดยโครงการ PTT Group Marine Excellence