ข่าว:

ห้ามโพสโฆษณา สินค้าที่ดูแล้วขัดต่อ ศีลธรรม ประเพณี หรือกฏหมายของไทย เด็ดขาด หากพบจะแบนสมาชิกนั้นออกจากบอร์ดทันที

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - ธีทัต สกุลหอม

#1
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
เนื่องด้วยโครงการ PTT Group Marine Excellence ภายใต้ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ป//ตท. (มหาชน) จำกัด (ปตท.) ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) ตามรายละเอียดดังนี้. –
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
1.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 650+ (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ปัจจุบันทำงาน หรือ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคยทำงานในธุรกิจดังกล่าวฯ แต่โอนย้ายหรือลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้ารับการอบรม SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines, Category 1 Inspectors, 5th Edition, Version 1 เบื้องต้น หรือเทียบเท่า ดังนี้;
มีประกาศนียบัตร หรือเคยมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ดังนี้
• นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า (Master Mariner: Class 1 หรือ II/2) หรือ
• ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
2.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines ได้ เช่น ; Ethics, Eligibility to attain SIRE Inspector accreditation, Conflicts of Interests, Etc.
2.4 สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) เช่น ค่าอบรม (Training Course Fee), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง Accreditation เป็นต้น

3. วิธีการสมัคร
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
• สำเนาประกาศนียบัตร Certificate of Advanced Training (Tanker: Oil / Chemical / Gas)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงานโครงการ:
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ: อีเมล: pakorn.k@pttplc.com,  โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 11212 และ / หรือ
• คุณธนพล มหานุกูล: อีเมล: thanapon.m@pttplc.com ,  โทรศัพท์  02-537-2000 ต่อ 11081

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสอบรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

หมายเหตุ:
• หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุดในลำดับถัดไป
• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติที่ของผู้ตรวจเรือ
• บริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงการฯ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ประกาศโดยโครงการ PTT Group Marine Excellence
#2
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคลากรด้าน Marine Engineer

เนื่องด้วยฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มีแผนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Marine Engineer จึงประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจจากภายนอก เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นของการรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
• เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 700  ขึ้นไป (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
• ถือประกาศนียบัตร: ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
• มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
• หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ IACS: International Association of Classification Societies จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังผู้ประสานงานของหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน:
• คุณธนพล มหานุกูล ทาง e-mail: thanapon.m@pttplc.com และ/ หรือ
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ ทาง e-mail: pakorn.k@pttplc.com     

ประกาศโดย: ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
#3
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
เนื่องด้วยโครงการ PTT Group Marine Excellence ภายใต้ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด (ปตท.) ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) ตามรายละเอียดดังนี้. –
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
1.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 650+ (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ปัจจุบันทำงาน หรือ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคยทำงานในธุรกิจดังกล่าวฯ แต่โอนย้ายหรือลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้ารับการอบรม SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines, Category 1 Inspectors, 5th Edition, Version 1 เบื้องต้น หรือเทียบเท่า ดังนี้;
มีประกาศนียบัตร หรือเคยมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ดังนี้
• นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า (Master Mariner: Class 1 หรือ II/2) หรือ
• ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
2.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines ได้ เช่น ; Ethics, Eligibility to attain SIRE Inspector accreditation, Conflicts of Interests, Etc.
2.4 สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) เช่น ค่าอบรม (Training Course Fee), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง Accreditation เป็นต้น

3. วิธีการสมัคร
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
• สำเนาประกาศนียบัตร Certificate of Advanced Training (Tanker: Oil / Chemical / Gas)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงานโครงการ:
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ: อีเมล: pakorn.k@pttplc.com,  โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 11212 และ / หรือ
• คุณธนพล มหานุกูล: อีเมล: thanapon.m@pttplc.com ,  โทรศัพท์  02-537-2000 ต่อ 11081

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสอบรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

หมายเหตุ:
• หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุดในลำดับถัดไป
• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติที่ของผู้ตรวจเรือ
• บริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงการฯ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ประกาศโดยโครงการ PTT Group Marine Excellence
#4
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
เนื่องด้วยโครงการ PTT Group Marine Excellence ภายใต้ฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด (ปตท.) ได้จัดโครงการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) ตามรายละเอียดดังนี้. –
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นเพศชาย สัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 45 ปี
1.3 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Score: 650+ (ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ปัจจุบันทำงาน หรือ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคยทำงานในธุรกิจดังกล่าวฯ แต่โอนย้ายหรือลาออกไปทำงานในธุรกิจอื่น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้ารับการอบรม SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines, Category 1 Inspectors, 5th Edition, Version 1 เบื้องต้น หรือเทียบเท่า ดังนี้;
มีประกาศนียบัตร หรือเคยมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ดังนี้
• นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า (Master Mariner: Class 1 หรือ II/2) หรือ
• ต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (Chief Engineer: Class 1 หรือ III/2)
2.3 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SIRE Inspector Training and Accreditation Guidelines ได้ เช่น ; Ethics, Eligibility to attain SIRE Inspector accreditation, Conflicts of Interests, Etc.
2.4 สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1) เช่น ค่าอบรม (Training Course Fee), ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลัง Accreditation เป็นต้น

3. วิธีการสมัคร
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
เอกสารประกอบการสมัคร:
• ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ทำงาน  (CV) พร้อมรูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
• สำเนาประกาศนียบัตร Certificate of Advanced Training (Tanker: Oil / Chemical / Gas)
• หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงานโครงการ:
• คุณปกรณ์ เกิดสมบัติ: อีเมล: pakorn.k@pttplc.com,  โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 11212 และ / หรือ
• คุณธนพล มหานุกูล: อีเมล: thanapon.m@pttplc.com ,  โทรศัพท์  02-537-2000 ต่อ 11081

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SIRE Inspector Accreditation (Category 1)
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีคะแนนสอบรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

หมายเหตุ:
• หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สละสิทธิ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุดในลำดับถัดไป
• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทเรือขนส่งปิโตรเลียม (Oil / Chemical / Gas) หรือท่าเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเรือ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลกระทบกับคุณสมบัติที่ของผู้ตรวจเรือ
• บริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงการฯ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ประกาศโดยโครงการ PTT Group Marine Excellence