marinerthai

ในส่วนของ คนเรือหัวหมอ ที่ท่านเข้าชมอยู่นี้ ทางเราพยายามจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม พระราชบัญญัติ กฎหมายทางเรือ ข้อบังคับ และ ประกาศของ ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไว้ให้บรรดาท่านสมาชิกหรือผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาหรือใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่างๆ ของท่าน อาจใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ศึกษาเพื่ออ้างอิง หรือสำหรับนักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการทำรายงาน เป็นต้น โดยจะพยายามรวบรวมไว้เฉพาะฉบับที่เป็น ภาษาไทย เท่านั้น หากเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านเข้าค้นหาได้ที่หน้า เอกสารน่าอ่านอังกฤษ แทน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราชาวเรือต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยกันรวบรวมกฎหมายหรือแปลข้อบังคับสากลส่งมาให้กับทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไว้ ณ ที่นี้

หัวข้อในคอลัมน์ คนเรือหัวหมอ ได้แบ่งหัวข้อและหมวดหมู่ตามด้านล่าง และเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาแต่ละพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมาย ทางเราจึงไม่ได้แบ่งหน้าออกเป็นหลายๆ หน้า ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อท่านคลิกเปิดหน้าเพจของแต่ละหัวข้อ ในหนึ่งหน้าเพจนั้นจะบรรจุตัวเต็มของพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมายนั้นทั้งฉบับเลย (อาจใช้เวลาโหลดช้ากว่าปกติ กรุณารอให้โหลดจนครบก่อนค่อยเลื่อนดูด้านล่าง) หากท่านต้องการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ กรุณาเตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมด้วย เพราะพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมายบางฉบับมีความยาวประมาณ 60 – 100 หน้ากระดาษ A4

อนุสัญญา ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ทางเรือสากล

พระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่น่าสนใจ